По определение библиотека (от гръцки – βιβλιοθήκη; от βιβλίον - книга, и θήκη - място за съхранение) е място, където се събират и съхраняват разнообразни информационни материали, както и предлагат информационни услуги. Материалите могат да съществуват в по-традиционни или по-модерни форми, на хартиени или електронни носители и т.н.

 

Предлаганата тук библиотека е създадена и ще работи изцяло в полза на всички, интересуващи се от темата Лютиерство. По същността си тя представлява частна специализирана библиотека с общ и неограничен достъп. Ползването на библиотеката в настоящият и вид, както и всички публикувани в нея материали, е безплатно, освен в случаите на поръчково търсене или създаване на определен материал по заявка на клиент.

 

Развитието на информационните технологии в последните десетилетия, наличието на нови и модерни средства за общуване и споделяне на информация не само разширява неимоверно днешните възможности, но и поставя съвършено нови изисквания за качество, достоверност, права на достъп и ползване, опазване и защита на информацията и т.н.

 

Отказът, нежеланието, а в някои случаи – и невъзможността да бъдат използвани тези нови възможности за достъп до информация (поради езикови или технологични трудности) е най-малкото смущаващо и неразбираемо, а резултатът от това – винаги негативен.

 

Немногобройното лютиерско общество в света, неговият особен и високоспециализиран език и терминология, сравнителната откъснатост между отделните му членове, както и традиционната за лютиерското изкуство силно изразена тенденция към консерватизъм и секретност както в социален, така и в професионален смисъл, поставя споменатото общество в категорията на едно от най - слабо комуникиращите в днешно време (съществуват, разбира се, и забележителни изключения).

 

Бъдещото развитие, поддържане, разпространяване и успехи на лютиерското изкуство изискват подходяща и наложителна промяна в начина на общуване (вероятно това се разбира най-добре от младите хора!).

 

Целта на предлаганата тук библиотека е да съдейства за широкото разпространение на натрупаните вековни знания в лютиерската професия, да събира и проучва модерните техники, тенденции и изследвания в тази насока и да окуражава обмена на опит, знания и връзки в световен мащаб.

Библиотеката ще спомага за преодоляването на технологични или езикови трудности, ще предоставя възможно най-широк кръг информационни услуги, както и ще създава, съхранява и обогатява така необходимата и липсваща библиотечна база от лютиерска литература, включително преводна. Добре дошли в Библиотеката!

 


 

Защо публикуваните на български и английски материали в Библиотеката понякога се различават?

Различните потребители често имат различни изисквания и нужди по отношение на информацията. Тяхното задоволяване води до споменатите разлики.

 

Какво ще съдържа Библиотеката и какви теми ще обхваща?

Най-общо Библиотеката ще съдържа тематична информация в електронна форма, без ограничения на достъпа. Доколкото стремежът е да се отговори на възможно най-широк кръг въпроси, свързани с лютиерството – темите не са предварително ограничени и до голяма степен ще зависят от самите потребители, т.е. – ще бъдат съобразявани с тяхното търсене, интереси и предложения (чрез Форума или по друг начин).

 

Как ще бъде систематизирана информацията?

Засега съществува условно двуделно разделение – на любителска и професионална секция. Във всяка от тях отделните теми ще бъдат ясно разпознаваеми като смисъл и съдържание още в заглавието, а всички теми – изложени в общ списък с оглед по-лесно търсене и намиране.

 

Могат ли потребителите да предлагат теми или да заявяват интерес към такива?

Разбира се, дори очакваме това, защото това е най-добрият начин да отговорим на потребителските желания или да предоставим наистина нужна информация! Заявки и предложения можете да отправяте чрез Форума.

 

Могат ли потребителите да потърсят контакт или помощ от определен лютиер (по специфичен въпрос) и как?

Една от основните задачи на Лютиерският Център е тъкмо това – да спомага за осъществяването на контакти между лютиери, за поддържане на активни връзки между тях, за обмяна на опит, знания и т.н. Отправете запитването си отново чрез Форума.